Mravlja kiselina

Metode primjene – Mravlja kiselina se može primenjivati u kontroli varoe u prisustvu pčelinjeg legla. Prirodni je sastojak meda i vrlo efikasno se može upotrebljavati u borbi protiv varroe jer efekat ostvaruje u otvorenom i u poklopljenom leglu. Rezistentnost varoe na mravlju kiselinu za sada nije registrovana i u Evropskoj Uniji je jedino kemijsko sredstvo čija je primjena, uz timol, dozvoljena u ekološkom pčelarenju. Mravlja kiselina djeluje stvaranjem pare koja prodire u košnicu. Para mravlje kiseline je teža od zraka i zato aplikaciju kiseline treba obaviti sa satonoše plodišnih nastavaka LR košnice. Para mravlje kiseline se ravnomerno raspoređuje po cijeloj košnici prodirući i u zatvorene ćelije saća. Efikasnost u primjeni mravlje kiseline, kao i ostalih organskih kiselina, može se postići samo u kombinaciji sa biotehničkim mjerama borbe (Imdorf & Bogdanov, 1999; Imdorf et al., 1999; Mladenović i sar., 2003) Stanimirović i Dobrić, 2002; Stanimirović i sar, 2003c). Mravlju kiselinu treba primjenjivati van perioda pčelinje paše i medobranja u vidu kratkoročnih i dugoročnih tretmana. Kratkoročni tretman podrazumjeva zadržavanje mravlje kiseline u košnici najduže do 4,5 dana, dok dugoročni tretman podrazumeva prisustvo mravlje kiseline u košnici u dužem vremenskom periodu (više od 21-og dana). Analize efekata dugoročnih i kratkoročnih tretmana mravljom kiselinom (Imdorf, 1995) ukazuju na činjenicu da mravlja kiselina svoj efekat postiže za 24 časa, što primjenu dugoročnog tretmana u ovom kontekstu čini nepotrebnim.

     Priprema odgovarajuće koncentracije mravlje kiseline

Mravlju kiselinu u prodaji možemo naći razliite koncentracije, ali često mnogo veće koncentracije nego što je potrebno u kontroli varoze. željenu koncentaciju možemo dobiti primjenom sledeće formule:

(85 g FA) : (100 g rastvora) = (60 g : X )

X = (100X60) / 85 = 70,59

Naime, ako raspolažemo sa komercijalnim pakovanjem 85% mravlje kiseline, to znači da se u 100 grama 85% rastvora nalazi 85 grama iste mravlje kiseline. 60% mravlju kiselinu ćemo dobiti po već navedenoj proporciji iz koje izlazi da za dobijanje 100 ml. 60% mravlje kiseline, po formuli treba uzeti 70.59 ml 85% kiseline, međutim, kiselina ima nešto veću gustinu od jedan, pa je neophodno dobijenu vrednost (70.59) podeliti sa 1.198 što predstavlja specifinu gustinu mravlje kiseline. Konačna vrijednost je 58.92. Znači, za dobijanje 1000 ml. (1 l.) 60% rastvora mravlje kiseline, treba u posudu od 1 litre najpre uliti 100 ml. destilovane vode, a zatim dodati u vodu 589,20 ml. 85% mravlje kiseline i ostatak do 1000 ml. dopuniti destiliranom vodom. Tako smo dobili 1 litar 60% mravlje kiseline. Pri pravljenju rastvora neophodno je uvek dodavati kiselinu u vodu, nikako obrnuto (nikada VUK – voda u kiselinu) jer to može dovesti do oslobađanja značajne količine toplote, pucanja staklene posude sa kiselinom i povređivanja.

     Predostrožnosti – Pročitati etiketu na pakovanju mravlje kiseline pre korišenja i preduzeti sve preporučene predostrožnosti. Mravlja kiselina je jako korozivna.

     Izbjegavati: 
– Kontakt sa kožom – mravlja kiselina može izazvati opekotine na koži.
– Kontakt sa očima – mravlja kiselina može izazvati slepilo.
– Ingestiju – mravlja kiselina može izazvati oštećenja gastrointestinalnog trakta i bubrega.
– Udisanje – mravlja kiselina može izazvati štetne posledice (opstruktivni bronhitis).

     Zaštita pčelara 
– Moraju se nositi naočale i rukavice otporne na dejstvo kiseline.
– Treba koristiti kecelju otpornu na dejstvo kiseline, duge rukave i čizme.
– Pri radu sa mravljom kiselinom u zatvorenim prostorijama preporučuje se respirator za prečišćavanje zraka, odnosno dobro provjetravanje prostorija.
-Osiguratii dovoljnu koliinu vode i krpa za slučaj da dođe do incidenta ili prosipanja kiseline.
– Izbegavati korišćenje tople mravlje kiseline po toplom vremenu. Manje štetne pare će se osloboditi kada je kiselina hladna. Preporučujemo rashlađivanje mravlje kiseline do +4° C.
– Napraviti plan za raspoređivanje (postavljanje) posuda u košnici.
– Sve posude treba obeležiti i posle upotrebe oprati.

     Izbegavanje rezidua – tokom pčelinje paše i medobranja ne treba primenjivati mravlju kiselinu.

Aplikacija 60% mravljom kiselinom se može obaviti tako što se trulex krpa dimenzija 20 x 20 x 0,5 cm natopi kiselinom i stavi u košnicu što bliže pčelama odozgo ili odozdo . Tretman se obavlja 3-4 puta u razmaku 4-7 dana. Ako se krpa stavlja odozgo, onda se ravno postavlja na satonoši. Ako se krpa postavlja od dole, treba je staviti ispod mrežaste podnjače. Aplikacija se može obaviti i tako što se u određenu posudu postavi kartonski umetak ili trulex krpa koja se natopi otprilike sa 25 ml. 60% mravlje kiseline. Po pravilu se koristi 2 ml. mravlje kiseline na jednu ulicu pčela. Tretman se može ponoviti i 3 do 4 puta u razmaku 5 – 6 dana. Postoji mogunost aplikacije i pomoću specijalnih daščica natopljenih mravljom kiselinom, ali se u zadnje vreme koriste i smolasti granulati kao nosioci mravlje kiseline. Efikasnost mravlje kiseline primenjene na opisane načine je od 61% do 98% na temperaturama od 12°C (14 ili 16° C) – do 25° C. Ako je dnevna temperatura preko 25° C, tretman se obavlja uveče. Mravlju kiselinu prije upotrebe treba rashladiti na +4° C. Tokom tretmana neophodno je obavljati prihranjivanje pčela šećernim sirupom u odnosu 1:1 ili 2:1 (šeer:voda). Prihranjivanje je neophodno da bi se osigurala dovoljna količina energetske hrane potrebne za eliminaciju štetnih efekata mravlje kiseline. Naime, mravlja kiselina tokom primjene omekšava hitin kod pčela, utječe na smanjenje zaleganja jaja matice i usporava rast legla.

UPUSTVO ZA TRETMAN MRAVLJOM KISELINOM

TabMrKis

 

 

Pčelarstvo Matić

Pčelar: Stipo Matić,

Vidoši bb, Livno, BiH

Email: stipomatic@gmail.com

Pravila o zaštiti osobnih podataka